• Serviceområderne afgrænses som vist på oversigtskortene
 • Serviceområderne er i perioderne medio april til medio juni samt september og oktober forbeholdt fartøjer, som skal klargøres. Både på trailere henvises i denne periode til at benytte vinterpladsen.
 • Benyttelse af serviceområderne sker på eget ansvar.
 • slibearbejde og sandblæsning henvises til havnereglementet.
 • Fartøjer skal anbringes på servicearealerne, så de ikke kommer i vejen for optagning og søsætning af andre fartøjer.
 • Fartøjer kan højst stå på arealerne i to uger. Det er en forudsætning, at der arbejdes på fartøjet.
 • Fortøjning af fartøjer på østsiden af servicebroen (på østsiden) må kun ske kortvarigt i forbindelse med optagning og søsætning, reparation og lignende, og kun når mandskabet er om bord, eller fartøjet er under opsyn.
 • Parkeringspladser kan afspærres i nødvendigt omfang efter aftale med havnekontoret.

 Har du behov for at arbejde på din båd i mere end to uger, kontakt havnekontoret.

 • Du skal have et vandscooterbevis.
 • Sejlads inden for 300 meter fra kystlinjen er forbudt.
 • Max 0,5 promille i blodet.
 • Der skal være rednings- eller svømmevest til alle.
 • Søvejsreglerne gælder også for vandscootere.
 • Maksimal hastighed i havnen er 3 knob.

Sejladsen skal inden for 300 meter fra kystlinjen foregå med en hastighed på maksimalt 5 knob vinkelret på kystlinjen. Der må kun foretages direkte gennemsejling af 300 meter zonen. For havne, der ligger i forbindelse med fastlandet, regnes 300 meter-zonen fra havnens slutning.

Isætning skal foregå ved slæbestedet på Fiskerivej.

Det er forbudt at sejle i kanalerne på Aarhus Ø. Det er forbudt at sejle ind i erhvervshavnen.

Vis hensyn og hold afstand til de ”bløde trafikanter” på havnet.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside (åbner i et nyt vindue).

Sport & Fritid stiller nogle lukkede områder til rådighed for langtidsparkering for aktive medlemmer af havnens foreninger. Dermed bliver det muligt at have en længerevarende foreningsmæssig aktivitet på havnen uden at skulle betale for parkering i et nærliggende parkeringshus.

De danske lystbådehavne er pålagt at føre grænsekontrol.

Opgaven ligger i første omgang hos de foreninger, der modtager gæstesejlere.

Hvis der anløber et skib fra et land, som ikke er medlem af Schengen-samarbejdet, så gør man 2 ting:

 1. Udleverer instruktionen til skibets fører
 2. Informerer Havnemester Ejvind Nielsen

Bl.a. følgende lande er ikke medlem af Schengen: Storbritannien, Irland, Rusland, Kroatien, Tyrkiet, Cypern, Bulgarien, Albanien og Makedonien.

Dette gælder også hvis f.eks. et tysk skib (eller dansk) ankommer til FTL-havnen efter at have været i Storbritannien. Hvis man får kendskab til, at skibe, som er hjemmehørende i et Schengen-land, har været forbi et ikke-Schengen-land, inden de ankommer til FTL-havnen, så skal proceduren følges.

Introduktion til havnefogeder i lystbådehavne

Lystbåde - engelsk

Lystbåde - fransk - tysk - russisk